Kansli DSF 2021-01-26

Corona Nytt

Förtydligande vad pandemilagnen innebär för DSF

2021-01-22

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om rekommendationer, förordningar och föreskrifter utifrån den nya pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari.
Riksidrottsförbundet har försökt få förtydligande vad detta innebär för idrottsrörelsen.

Idag den 22 jan så presenterade RF ett förtydligande som innebär att pandemilagen gäller all idrottsaktivitet som sker inomhus, oavsett vem som äger eller driver lokalen. Förordningen säger att man ska begränsa antalet besökare i verksamhetslokalen. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ska maxantalet beräknas så att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var. Beräkningen ska göras på helheten (total tillgänglig golvyta) och för varje avgränsat utrymme. Det innebär till exempel att en beräkning görs för den stora idrottshallen och separata beräkningar görs för eventuella mindre salar eller avgränsade omklädningsrum. Begränsningen ska också tydligt anslås i lokalens vid entrén.

Folkhälsomyndigheten har satt upp en lista med nio punkter som alla som bedriver verksamhet i en sportanläggning ska följa:

1.Beräkna maxantalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt

2.Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen är gjord

3.Tydligt anslå maxantalet

4.Säkerställa att maxantalet inte överskrids

5.Informera besökare om hur smittspridning kan undvikas

6.Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna eller erbjuda handdesinfektion

7.Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,

8.Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och

9.Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Om träningen genomförs utomhus så gäller punkterna 5-9.
Pandemialgen går före DSFs egna anvisningar.
DSF kommer under v 4, uppdatera Anvisningarna för tävling och träning.

Vems är ansvaret?
• Föreningen är ansvarig om föreningen varaktigt och på heltid hyr lokal eller anläggning för idrottsverksamhet
• Fastighetsägaren är ansvarig om föreningen hyr lokal eller anläggning för kortare tid, t.ex. några timmar per vecka.
• Om fastighetsägaren är ansvarig ska föreningen följa fastighetsägarens informationer utifrån pandemilagen

Regeringens rekommendation 21 januari
Den 21 januari presenterade regeringen även att Icke nödvändiga verksamheter som drivs av staten, regioner eller kommuner bör hållas fortsatt stängda , men idrottsverksamheter för barn födda 2005 eller senare undantas. Vad som är ”Icke nödvändiga verksamheter” är upp till varje region och kommun.

 • Verksamheter utomhus kan fortsätta för alla, om anläggningarna kan hållas öppna på ett smittsäkert sätt.
 • Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet pandemilangen samt föreskrifter och allmänna råd. Se nedan.

Föreskrifter och allmänna råd
(dessa är samma som tidigare)

Idrottsföreningar bör för personer födda 2005 eller senare:

 • När det är möjligt att hålla träningar utomhus.
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare. Lokalt eller inom regionen, undvik onödiga långa resor.

För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna tränaidrott på ett sådant sätt bör de:

 • Hålla avstånd till varandra
 • Inte dela utrustning med varandra
 • När det är möjligt att genomföra aktiviteten utomhus
 • Undvika gemensamma omklädningsrum
 • Resa till och från aktiviteten individuellt
 • Utföra aktiviteten i mindre grupper

Idrottsföreningar bör:
Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar

•Dessa råd gäller inte för personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott
•Idrottsföreningar bör i övrigt vidta lämpliga åtgärder för spridning av covid-19

Samlade länkar och information

DSF:s anvisningar för tävling och träning gäller fr o m 2020-12-14

Anteckningar från föreningsmötet

Regeringens pressmeddelande 5 sep

Info RF om Coronaviruset och idrottsrörelsen 6 sep

Folkhälsomyndigheten-Lokala allmänna råd för covid-19

Se inställda tävlingar – Tävlingskalender, dans.s

Corona update, DSF information
About Kansli DSF

Related Posts