Kansli DSF 2020-05-04

Ändringar i DSF:s stadgar

På Förbundsmötet den 25 april togs beslut om en uppdatering av Förbundets stadgar. Uppdateringen var en konsekvens av beslut fattade av Riksidrottsförbundets stämma (RF-stämman, tidigare kallat Riksidrottsmötet) 2019.

Här följer en sammanfattning av de viktigare ändringarna med motiv och referenser till uppdaterade avsnitt. De nya stadgarna finns att läsa HÄR.

2 Kap 2 § Valbarhet inom Förbundets organisationer

RF-stämman har beslutat att en medlem ska vara röstberättigad för att vara valbar till organ som väljs av årsmöte inom SF, SDF och förening. Undantaget i DSF är auktoriserad revisor från revisionsbyrå som är ett professionellt uppdrag samt medlem av Disciplinnämnden vars ordförande bör vara en utbildad jurist, se 4 Kap 4 § .

2 Kap 6 § Sammansättning av styrelser m.m.

RF betonar nu ännu tydligare att övriga ledamöter i Förbundsstyrelsen och Valberedningen ska bestå av minst 40 % kvinnor respektive män. I övrigt ska Förbundet, distrikt och föreningar verka för att styrelser och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår (Notering: Samma fördelning kommer att gälla för övriga organ från och med 2025!).

4 Kap 2 § Förbundsstyrelsens åligganden

Eftersom Förbundet vill öka aktiviteter som berör den sociala dansen föreslås att detta förtydligas genom att ”danssporten” ändras till dansen och danssporten.

Att årligen visa upp Förbundets årsredovisning för Förbundsmötet har dokumenterats som ett åliggande för Förbundsstyrelsen.

4 Kap 4 §

På grund av att Disciplinnämndens beslut, särskilt i och med uppgiften att även utdöma sanktioner i etiska mål, blivit mer komplexa och känsliga, bör ordföranden vara en juristutbildad person. Disciplinnämnden har dessutom öppnats för att kunna bestå av fler än fyra ledamöter.

För beslut i Etiska kommittén ska ordförande och minst ytterligare två ledamöter vara närvarande.

7 Kap 2 § Utträde samt uteslutning av förening

RF-stämman beslutade att även underlåtenhet att följa idrottens värdegrund ska vara skäl till uteslutning av förening.

7 Kap 5 § Åligganden

RF-stämman beslutade att förening ska begära in begränsat registerutdrag för ledare som ska arbeta med barn.

7 Kap 6 § Medlemskap i förening

Ansökan om medlemskap får endast avslås om vederbörande kan antas att komma att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Medlem som brutit mot idrottens värdegrund m.m. kan uteslutas ur förening.

DSF information, Från Kansliet, Från Styrelsen
About Kansli DSF

Related Posts